top of page
Gyakran ismételt kérdések

Mi a Helyi Értéktár?

A Hungarikum törvény (114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet) értelmében minden település, tájegység és megye értéktárat hozhat létre, amely az adott területen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. Egy településen a települési Értéktár Bizottság, amelyet az önkormányzat hoz létre ill. kér fel, szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és megküldi azt a megyei értéktárba. Önkormányzatok esetében a helyi értéktár létrehozása önként vállalt feladatnak minősül.

Több információ: http://www.hungarikum.hu/

 

Milyen értéktéri kategóriák léteznek?

A jelenlegi szabályozás szerint az alábbi kategóriákba sorolt értékek vehetők fel az értéktárba. Egy értéktári elem csak egy kategóriában szerepelhet.

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

 

Ki dönt az Értéktárba vételről?

A törvény értelmében a helyi önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatának megfelelően bízza a feladatot egy bizottságra. Ez lehet egy már működő, vagy egy újonnan létrehozott bizottság, illetve az önkormányzat helyi intézményt, civil szervezetet is megbízhat az értéktár kezelésének, fejlesztésének feladatával.

 A Pomáz Barátai Társaság (PBT), mint a pomázi települési önkormányzat által megbízott, és az örökségvédelem és hagyományőrzés területén a rendszerváltás óta aktív civil szervezet, fontos szerepet kap a pomázi helyi értéktár menedzselésében. A Pomáz-Nagykovácsi puszta régészeti lelőhelyhez kötődő Örökségműhely, mint régészeti és kulturális örökségi kezdeményezés, ezt a munkát szeretné segíteni, és az értéktár weboldalának működését támogatja, de nem vesz részt az értéktárral kapcsolatos döntéshozatalban.

Az értéktárba vétel menetét a törvény szabályozza. Miután az önkormányzat a PBT-t bízta meg a Pomázi Értéktár gondozásával és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátásával, a PBT létrehozott egy Értéktári Bizottságot, ami az értéktári javaslatokat hivatalosan elbírálja. A tagok kiválasztásánál szempont volt, hogy olyan tagok vegyenek részt a munkában, akik eddig is intenzíven foglalkoztak a helyi értékek feltárásával és megőrzésével, valamint képzettségük, az örökséghez kapcsolódó érdeklődési területük lehetőleg többféle szakmai területet képviseljen.

A bizottság tagjai:

  • Ozorai Magdolna – üzemgazdász, rendszerszervező – elnök

  • dr. Siklódi Csilla – régész, önk. képviselő

  • Könczöl Dánielné – nyugdíjas tanár

  • Babos Rezső – műemlékvédelmi (faanyagvédelmi) szakember, egyetemi oktató

  • Vértes Péter – építész

  • Nagy Géza – gépészmérnök, barlangász

  • állandó külső tagok: dr. Laszlovszky József régész, egyetemi oktató, és Bőhm Éva Irén botanikus

Ezen kívül a bizottság minden egyes értéktári kérdés kapcsán támaszkodik a társaság további tagjainak segítségére, illetve szükség esetén külső szakértőket is bevon a munkába.

 

Mi alapján dől el, hogy mi kerülhet be az Értéktárba?

A válogatásnak több kritériuma is van. Elsődleges követelmény, hogy az adott értéknek – legyen az egy híres ember életműve, egy épület, egy szokás stb. – valamilyen formában kötődnie kell Pomázhoz, és a kategóriának megfelelő területen kimagaslónak, különlegesnek, egyedinek kell lennie. Ahhoz, hogy egy elem az Értéktár része lehessen, szükség van egy részletesen kidolgozott, megfelelő indoklással alátámasztott hivatalos javaslatra, amelynek a törvény által előírt formai követelményei vannak.

Lényeges, hogy a javasolt érték megfeleljen a Hungarikum törvény Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának, miszerint

„nemzeti érték:

·    magyar alkotótevékenységhez,

·    termelési kultúrához,

·    tudáshoz,

·    hagyományokhoz,

·    tájhoz és élővilághoz kapcsolódó,

nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely:

ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,

jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti önbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,

jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.”

Egy javaslat csak egy kategóriába sorolható be. Személy nem, de annak életpályája, munkássága lehet javaslat tárgya.

 

Hogyan lehet hozzájárulni az Értéktár munkájához?

Szeretnénk, ha a helyi közösség nem csak megismerné Pomáz kultúrtörténeti, természeti kincseit, de aktívan részt is venne a róluk szóló vitában, az el- és megismerésükért, méltó bemutatásukért végzett munkában. Az Értéktár munkáját bárki segíteni tudja új ötlet, új javaslat beadásával, illetve a már folyamatban lévő, kidolgozás alatt álló javaslatok megvitatásával, kommentálásával, esetleg kiegészítésével.

Szeretnénk, ha a munkafolyamat alatt mindenki láthatná, hogy mi van előkészületben, és a készülőfélben lévő anyagokhoz hozzá lehetne szólni, ezért a hivatalos formába még nem öntött javaslatok is megjelennek az "Előkészületben" fülön. Ez egyfajta fórumként működik, ahol bárki elmondhatja a véleményét, és leírhatja az adott kulturális vagy egyéb értékhez fűződő tapasztalatait, élményeit, illetve jelezheti, ha tudomása szerint egy információ téves, vagy valami fontos adat hiányzik. Fontos tudni, hogy a weboldalra csak abban az esetben kerül fel – és lesz nyilvánossá – egy javaslat, ha a javaslattevő ehhez hozzájárul.

A formailag már megfelelő, kis változtatással a bizottság elé szavazásra bocsátható javaslatok a "Kidolgozott javaslatok" fülön elérhetőek. Ezeket is lehet kommentálni, lehet javasolni a kiegészítésüket.

Miután a javaslat eléri végleges formáját, és formális beadására sor kerül, az Értéktár Bizottság szavazásra bocsátja, és jóváhagyja az értéktárba való felvételt vagy rövid indoklással elutasítja a javaslatot.

 

Hogyan lehet új javaslatot beadni?

A törvény rendelkezése szerint a helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a rendelet által meghatározott formanyomtatvány kitöltésével. A javaslattétel ingyenes. A települési Értéktár Bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, és a megyei, tájegységi vagy települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről a bizottság a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti.

Ugyan bárki tehet javaslatot egy új értéktári elemre, a hivatalos javaslatnak azonban bizonyos formai és tartalmi szempontoknak meg kell felelnie. Ezért a Pomáz Barátai Társaság, mint a helyi értéktárat gondozó szervezet, akár már az első lépésektől kezdve segítséget nyújt a javaslat előkészítésében és a formai szempontoknak megfelelő verzió kidolgozásában. A javaslat formális benyújtása előtt, a sikeresség érdekében érdemes kikérni a PBT ill. az Értéktár Bizottság véleményét a javaslatról; így elkerülhető, hogy a beadott javaslatot formai hiba vagy véletlen pontatlanság miatt kelljen visszautasítani. Azért is érdemes felvenni a kapcsolatot a PBT-vel, mert elképzelhető, hogy ugyanaz, vagy egy nagyon hasonló javaslat már kidolgozás alatt áll, még ha itt a honlapon nincs is még fent.

bottom of page